PATRONAT

És l’òrgan corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de la Fundació. Actua amb caràcter col·legiat i els seus membres desenvolupen les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la Fundació, amb independència de qualsevol altre interès o finalitat que els pugui afectar.

Format per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, que han d’ésser persones físiques i jurídiques públiques o privades. Les privades han de sumar sempre un percentatge superior al 75 % del nombre total de patrons.

Els patrons son entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques o professionals en els àmbits en què es desenvolupa l’activitat social de la Fundació.

PINNAE