Estatuts

ÍNDEX DE CONTINGUTS

I – DISPOSICIONS GENERALS

1. Denominació, naturalesa i durada

2. Domicili

3. Capacitat jurídica, règim jurídic i mecanismes de control

4. Finalitat fundacional

5. Activitats

6. Àmbit d’actuació

7. Regles per l’aplicació de recursos

8. Regles per a la determinació dels beneficiaris

II – RÈGIM ECONÒMIC

9. Patrimoni de la Fundació

10. Disposició i deure de reinversió

11. Règim comptable i documental

12. Rendes i altres ingressos anuals

13. Aplicació obligatòria

14. Despeses de funcionament

15. Participació en societats

III – ORGANIZACIÓ Y FUNCIONAMENT

16. Governança

17. Patronat

18. Composició i requisits

19. Durada del càrrec

20. Responsabilitat

21. Càrrecs

22. El president

23. El secretari

24. Facultats i delegació de funcions

25. Règim de convocatòries

26. Quòrum i règim d’acords

27. Conflicte d’interessos

28. El Director General

29. Òrgan de control intern

30. Consell assessor

31. Altres assistències

IV – MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

33. Extinció

V – DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única

pdf_icon Descarregui els estatuts en pdf

 I – DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació que es regula per aquests estatuts s’anomena “Fundació especial Pinnae” (d’ara en endavant “la Fundació”).

A efectes comercials i publicitaris podrà fer servir per contracció qualsevol dels noms següents: “Fundació Pinnae”, “Pinnae”, “Fepinnae” o “Fespinnae”.

La Fundació es configura com a fundació especial com a resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis del Penedès d’acord amb el previst en la legislació catalana i estatal sobre caixes d’estalvi i, en conseqüència, per ser receptora dels béns del patrimoni de l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès.

Pel que fa a la durada, té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació és a Vilafranca del Penedès, carrer La Parellada, 56-58, 3r 1ª.

Article 3. Capacitat jurídica, règim jurídic i mecanismes de control

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública, derivada de la transformació de la Caixa d’Estalvis del Penedès i la inscripció en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals aplicables, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el patronat en l’exercici de les seves funcions i li són d’aplicació les disposicions legals sobre fundacions especials contingudes en la legislació catalana sobre caixes d’estalvis i, en allò que no hi sigui incompatible, el llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Atès el seu caràcter de Fundació especial, de conformitat amb l’article 67 del Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, i la disposició final tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012. del 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya, mitjançant:

a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya.

b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d’estalvis respecte a l’objecte, activitat, continuïtat i pressupost.

Article 4. Finalitat fundacional

L’objecte de la Fundació es l’administració del fons per a l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès, inclosos els rendiments que pugui obtenir de l’entitat bancària en què manté participació accionarial per raó de l’antic exercici indirecte de l’activitat financera, així com altres transferències que pugui rebre, per dedicar els rendiments a la finalitat fundacional.

Per a l’obtenció d’aquests rendiments, haurà de dur a terme la gestió de la seva cartera de valors i ingressos, i haurà de destinar a la seva finalitat benefico social el producte dels fons, participacions i inversions que integri el seu patrimoni.

La finalitat de la Fundació es el desenvolupament d’activitats en els terrenys de l’assistència a les persones menys afavorides o amb risc d’exclusió, de la dinamització econòmica i cooperació per al desenvolupament, de la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi ambient i del patrimoni històric i artístic.

Article 5. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Les activitats de la fundació podran principalment consistir en l’assessorament, la promoció, el recolzament econòmic i en el desenvolupament de: a) plans d’assistència a col·lectius vulnerables sota criteris de cohesió social, així com d’acollida a la gent gran en règim residencial; b) projectes d’exhibició artístiques mitjançant la racionalització d’espais i continguts culturals, així com de difusió d’elements històrics i de tradició popular; c) programes de inserció sociolaboral a través de l’autoocupació, l’emprenedoria i la ocupació juvenil, amb el desenvolupament d’eines de suport com la formació, el voluntariat, l’acompanyament i les microfinances.

Article 6. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a les comarques de Catalunya i amb especial atenció a la de l’Alt Penedès de la que es originària. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol.

Article 7. Regles per l’aplicació de recursos

La Fundació haurà de destinar les rendes i altres ingressos anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La fundació pot realitzar i subscriure to tipus d’activitats econòmiques, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles per a la determinació dels beneficiaris

L’aplicació dels recursos a la finalitat fundacional es decidirà pels òrgans de la Fundació que després es defineixen, d’acord amb les següents regles bàsiques:

a. El patronat determinarà les quantitats que en cada exercici hagin de ser destinades a les finalitats que es recullen en aquests estatuts.

b. Per a la determinació dels beneficiaris es tindran en compte els següents criteris: grau de necessitat, racionalitat econòmica i màxim servei als interessos generals dins de l’àmbit territorial d’actuació que li siguin propis.

c. Podran ser beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que justifiquin a judici del patronat, les seves necessitats o mèrits i que presentin projectes socials, econòmics, científics, educatius, artístics o culturals o d’emprenedoria, així com projectes destinats al desenvolupament tecnològic i/o artístic, o que estiguin encaminats a la defensa del medi ambient, al foment de l’ocupació, de l’economia social i a l’atenció de les persones en risc d’exclusió per raons físiques, socials o culturals, o que en general, compleixin les finalitats pròpies de la fundació.

d. L’actuació de la Fundació en relació als beneficiaris haurà de basar-se en la imparcialitat, en el coneixement i en procediments de decisió transparents, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades.

e. En cap cas l’aplicació dels recursos pot conculcar la independència i autonomia en la gestió de la Fundació.

II – RÈGIM ECONÒMIC

Article 9. Patrimoni de la Fundació

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

El patrimoni està integrat:

(1) Per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional. Els béns dotacionals provenen de l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès.

(2) Per tots els béns i drets susceptibles de valoració econòmica que la Fundació adquireixi, accepti o rebi amb la finalitat d’incrementar la seva dotació inicial.

(3) Per tots els rendiments, fruits, rendes i altres ingressos obtinguts per qualsevol títol o concepte que, per acord del Patronat, es destinin a incrementar la dotació de la Fundació, així com per aquells que s’incorporin al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

(4) Pel fons especial que, en el seu cas, s’hagi constituït per cobrir el manteniment de les despeses ordinàries de l’obra social, d’acord amb el que preveu la normativa sobre fundacions especials continguda en la legislació catalana sobre caixes d’estalvi.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1. La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional, siguin dotacionals o no, només poden ser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels. fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real. Aquesta limitació no s’aplicarà al fons especial afecte al manteniment de les despeses de la Fundació.

10.2. Si concorren circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de comptar amb l’autorització del protectorat. Amb aquesta finalitat, ha d’aportar a aquest un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

10.3. En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a quinze mil euros (15.000), s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els cent mil euros (100.000) i no és superior a dos-cents mil euros (200.000) el patronat, abans de la perfecció del contracte ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la Fundació. Si el valor de mercat supera els dos-cents mil euros (200.000), l’operació exigirà autorització prèvia del protectorat. En ambdós supòsits, s’ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris econòmic-financers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4. Les persones que hagin intervingut en representació de la Fundació en un acte d’alienació o gravamen que pugui ser objecte de publicitat registral n’han de sol·licitar sense demora la inscripció en el registre de la propietat o en el registre que escaigui per raó de l’objecte.

10.5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari de la Fundació. La realització d’aquests actes també s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

10.6. L’autorització prèvia del protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària també és necessària en els casos següents:

a) Si es tracta de béns dotacionals.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

d) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.7. Si, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d’autorització.

10.8. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del patronat amb la majoria de 2/3 parts dels seus components i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari; també formularà, aprovarà i presentarà els comptes anuals.

11.2. El patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L’exercici es tancarà el 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats pels documents i estats que s’estableixen en la legislació vigent.

11.4. El patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. El patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat supervisora.

11.6. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa, que haurà de ser duta a terme en tot cas per un auditor o firma auditora independent de la Fundació. Així mateix, i com a mecanisme de control intern, es duran a terme auditories internes amb caràcter periòdic.

11.7. Anualment la fundació elaborarà un balanç social de les activitats dutes a terme durant l’exercici, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l’adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals.

Correspon al patronat aprovar el balanç social anual i acordar els mecanismes per a fer-lo públic. En tot cas, se’n farà difusió a través de la pàgina web de l’entitat i es trametrà al protectorat de la Generalitat.

Article 12. Rendes i altres ingressos anuals

Les rendes i altres ingressos anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

1. Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.

2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no signifiquin un increment de la dotació.

Els ingressos derivats de convenis, acords i contractes –inclosos els contractes de patrocini– amb entitats públiques o privades per cobrir esdeveniments puntuals o conjunts d’actuacions o activitats

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels béns o dels drets respecte als quals l’article 10 d’aquests estatuts estableix el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix en el paràgraf anterior.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si s’han d’integrar a la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al cinc per cent dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia del protectorat, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al protectorat en el termini de trenta dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirecta, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

III – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 16. Governança

La governança de la Fundació es durà a terme conforme al que disposen les lleis i aquests estatuts.

En particular, el patronat aprovarà un codi de bon govern dels òrgans de govern i executius de la Fundació, així com un codi ètic expressiu del caràcter i els valors de l’entitat.

Ambdós codis seran públics, i se’ls donarà la difusió que en cada cas acordi el patronat. De la seva aprovació i contingut se’n donarà compte al protectorat de la Generalitat.

Article 17. Patronat

És l’òrgan corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de la Fundació

Actua amb caràcter col·legiat i els seus membres desenvoluparan les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la Fundació, amb independència de qualsevol altre interès o finalitat que els pugui afectar, restant subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions, acords i informació reservada a què tinguin accés per raó del seu càrrec i resta d’obligacions establertes a la llei.

Article 18. Composició i requisits

18.1. El patronat està format per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, que han d’ésser persones físiques i jurídiques públiques o privades. Les privades han de sumar sempre un percentatge superior al 75 % del nombre total de patrons.

18.2. S’ha de procurar que els patrons siguin entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques o professionals en els àmbits en què es pretengui desenvolupar l’obra social. En concret, els patrons haurien de pertànyer als grups següents:

a) Persones jurídiques, públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès, o entitats públiques de base territorial amb presència en aquesta.

b) Persones jurídiques privades que acompleixin activitats de mecenatge i aportin recursos a la Fundació.

c) Persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars a les recollides a l’article 5 dels estatuts o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la Fundació i de les activitats o els programes que es pretenguin acomplir.

d) Persones físiques de reconegut prestigi proposades pels altres grups del patronat.

18.3. El nombre de membres a què fan referència les lletres a, b i d de l’apartat anterior, serà d’un màxim de cinc patrons per cada lletra, pel que fa a la lletra c serà d’un màxim de deu patrons.

18.4. El patronat inicial és el que es detalla a la carta fundacional.

Article 19. Durada del càrrec

19.1. Durada del càrrec de patró.

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants els ha d’acordar el patronat amb la majoria exigida a l’article 26.4.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de sis anys, i pel que fa als patrons escollits d’entre els grups c) i d) no podran exercir el càrrec més de dos mandats consecutius, mentre que els patrons escollits d’entre els del grup a) i b) són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

Els membres del patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

19.2. Cessaments de patró

Els patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del patronat pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït.

Els representants dels patrons que, per qualsevol causa, cessin en el seu càrrec seran substituïts per nomenament de la persona jurídica a qui representen.

19.3. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

19.4. Renovació

El President iniciarà el procés de renovació del patronat amb una antelació mínima de dos mesos a la data de finalització de la vigència dels càrrecs pel transcurs del termini. A aquests efectes convocarà el patronat per tal de prendre l’acord d’inici del procés i actuacions necessàries a aquests efectes.

19.5. Causes de cessament

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

(a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

(b) Incapacitat o inhabilitació.

(c) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

(d) Renúncia notificada al patronat.

(e) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

(f) Per incompliment manifest de les obligacions com a membre del patronat, quina circumstància serà apreciada per la resta de patrons per majoria qualificada de dues terceres parts dels seus membres.

(g) Les altres que estableixi la llei.

19.6. Renúncia

La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant de tercers quan s’inscriu en el registre de fundacions.

Article 20. Responsabilitat

Els patrons responen dels danys que poguessin causar a la Fundació per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions, de conformitat amb el que disposa l’article 332-11.1 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 21. Càrrecs

El patronat nomena entre els seus membres un president i, si ho creu oportú, un o dos vicepresidents. El president i els vicepresidents, en el seu cas, han de ser elegits entre els membres del patronat dels grups c) i d) de l’article 18.2 d’aquests estatuts. Així mateix, el patronat nomena un secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 22. El president

El president és la més alta representació de la Fundació i té les facultats següents:

1. Representar institucionalment la Fundació.

2. Presidir el patronat, convocar-ne les reunions, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del patronat, així com dirigir les deliberacions.

3. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

4. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Els vicepresidents, si se n’han nomenat, substitueixen pel seu ordre al president en cas d’absència.

Article 23. El secretari

El secretari convoca, en nom del president, les reunions del patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

El secretari podrà no tenir la condició de patró, si el patronat així ho decideix per motius de millor organització i desenvolupament de les funcions d’aquest càrrec. En cas que el secretari no tingui la condició de patró, intervindrà en les reunions del patronat amb veu però sense vot, i tindrà el deure d’advertir de la legalitat dels acords que es pretenguin adoptar.

En les reunions, en cas d’absència del secretari, el patronat designarà entre els seus vocals un secretari de la sessió.

Article 24. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a. La modificació dels estatuts.

b. L’elaboració i l’aprovació dels pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

c. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.

d. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

e. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

f. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques creades per la Fundació.

g. Iniciar, dirigir, coordinar i decidir en relació al procés de renovació del Patronat.

h. La designació i substitució dels patrons que formen part del patronat

i. Els que requereixen l’autorització o aprovació del protectorat i, en el seu cas, d’altres administracions públiques.

j. L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

k. Els actes que requereixin l’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 25. Règim de convocatòries

25.1. Sessió ordinària

El patronat s’ha de reunir almenys cada tres mesos.

25.2. Sessió extraordinària

El patronat es reunirà en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de celebrar dins els trenta dies següents a la data de sol·licitud.

25.3. Reunions no presencials

El patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

25.4. Convocatòria

Les reunions del patronat s’han de convocar almenys amb dos dies d’antelació respecte de la data prevista per a celebrar-les, llevat del cas d’urgència apreciada pel president, que s’ha de fer constar en la convocatòria.

La convocatòria de les reunions correspon al president i ha d’indicar el dia, l’hora i el lloc de la reunió i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’hi han de tractar, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Si hi assisteixen la totalitat dels patrons, i ho acorden per unanimitat, es poden introduir nous punts en l’ordre del dia i adoptar-ne acords.

Article 26. Quòrum i règim d’acords

26.1. Constitució del patronat

El patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, personalment, per videoconferència o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència de la tercera part dels seus membres, essent indispensable als efectes de la vàlida constitució en segona convocatòria l’assistència, almenys, de tres patrons.

Si la Fundació ha nomenat un director o gerent, aquest podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions del patronat quan hi sigui convocat.

El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

26.2. Delegació de vot

Els membres del patronat poden delegar el seu vot respecte d’actes concrets a un altre patró mitjançant escrit adreçat al president.

26.3. Majoria ordinària

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria simple de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, sense perjudici dels supòsits de majoria qualificada que es regulen en el següent apartat i en altres supòsits dels presents estatuts.

26.4. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres que constitueixen el patronat per a l’adopció d’acords referents a les següents matèries:

a. Les previstes en l’article 24 apartats a), e) –excepte que es tracti de cessió parcial de béns–, h) i i) d’aquests estatuts.

b. Les previstes en l’article 10.6 d’aquests estatuts.

c. En els altres supòsits on es prevegi aquesta majoria en els presents estatuts.

26.5. Actes

De cada reunió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure, la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. També s’ha d’estendre l’acta dels acords adoptats sense reunió, en què s’ha de fer constar, a més del contingut de l’acord, el resultat de la votació i el sistema seguit per adoptar-lo.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del president i poden ser aprovades pel patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte que s’acordi una altra cosa en el moment d’adoptar l’acord; si els acords són d’inscripció obligatòria, seran executius des del moment en què s’inscriguin.

La Fundació ha de portar un llibre en el qual es transcriuran les actes de totes les reunions del patronat i de la resta d’òrgans existents.

Article 27. Conflicte d’interessos

Els membres del patronat i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, quedaran subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d’aplicació quant al conflicte d’interessos i, en particular, a la regulació prevista als articles 312-9.3, 332-9 i 332-13 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. En qualsevol cas, els membres del patronat i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya:

1. Han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

2. No participaran en la presa de decisions respecte les quals pugin resultar beneficiaris, directament o indirecta.

3. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13.2. La declaració responsable ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.

4. Durant l’any següent al cessament com a patró no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

5. Anualment, el patronat realitzarà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 28. El Director General

El director general serà designat pel patronat i assisteix a les reunions dels òrgans de la Fundació, amb veu i sense vot.

Es un òrgan permanent de la Fundació que exerceix la seva direcció executiva i que, a més de les competències que li hagin estat delegades, proposa l’estratègia de l’obra social, els seus objectius i els sectors beneficiaris, i també orienta i segueix la política patrimonial i d’actius, així com les aportacions dels agents benefactors.

El càrrec de director és retribuït en els termes que es considerin adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Sense perjudici d’altres funcions que li pugui delegar el patronat, el director podrà:

a. Exercir les funcions de representació de la Fundació de caràcter ordinari.

b. Elevar al patronat els informes i propostes que estimi procedents en relació a la bona marxa de la Fundació.

c. Dictar les ordres i les instruccions que consideri oportunes per a la bona organització i eficaç funcionament de la Fundació

d. Desenvolupar la filosofia, imatge, polítiques i objectius de la Fundació de conformitat amb les línies aprovades pel patronat, formulant els programes i els pressupostos que sotmetrà a l’aprovació del Patronat.

e. Vetllar pel compliment dels objectius, programes i pressupostos anuals de la Fundació.

f. Determinar l’estructura general de l’organització de la Fundació i disposar la necessària dotació de recursos per a la normal prestació dels serveis.

g. En l’àmbit dels recursos humans i dins de les previsions considerades en el pressupost anual, determinar la plantilla de personal, les atribucions i les condicions de treball del personal, podent contractar i acomiadar empleats.

h. En general, exercir totes aquelles facultats i funcions que li delegui el patronat així com executar i dur a terme els acords que prengui el referit òrgan.

Article 29. Òrgan de control intern

La Fundació es dotarà d’un òrgan de control intern que tindrà encomanada la funció de controlar la gestió i la regularitat dels processos i els procediments d’actuació, d’acord amb les lleis, els estatuts, i els reglaments i codis interns.

La constitució de l’òrgan intern la decidirà el patronat i estarà integrada per un màxim de quatre persones. Totes elles hauran de ser patrons.

L’òrgan de control intern elegirà un president i un secretari, que podrà no tenir la condició de patró.

En tot cas, l’òrgan de control intern ha de vetllar per tal que l’actuació, l’activitat de la Fundació i els processos i procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Les reunions de l’òrgan de control intern les convocarà el seu president, amb una antelació mínima de set dies. Anualment, l’òrgan de control intern farà com a mínim dues sessions ordinàries.

Per a la vàlida constitució de l’òrgan de control intern es requerirà la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres.

Anualment l’òrgan de control intern elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i de les mesures adoptades que s’elevarà a l’aprovació del patronat. Aquest informe, junt amb l’acord del patronat, es comunicaran al protectorat de la Generalitat.

Article 30. Consell assessor

Podrà el patronat constituir un consell assessor com a òrgan consultiu que haurà d’estar compromès amb la finalitat fundacional i amb la promoció de la Fundació en el seu àmbit d’actuació. El consell, format per persones de rellevància social, intel·lectual o professional, tindrà la funció de deliberar i assessorar sobre les línies de treball que plantegi el patronat.

Es reunirà almenys dues vegades cada any. Les funcions de presidència i de secretaria les assumirien la presidència i la secretaria del patronat.

El nombre de membres d’aquest òrgan serà de mínim tres i màxim sis. La condició de membre s’obtindrà pel nomenament del president amb l’aprovació del patronat.

La durada del càrrec serà de tres anys renovables, sense cap tipus de remuneració, i serà incompatible amb el càrrec de patró de la Fundació. Cap persona jurídica podrà tenir representació en ambdós òrgans.

Article 31. Altres assistències

Podran ser convidats a assistir a les reunions dels òrgans aquells empleats de la Fundació que el president cregui convenient o a instàncies del director general.

El patronat pot designar personal de la Fundació per a desenvolupar tasques auxiliars o de suport tècnic i executar -per delegació expressa- tot allò que sigui necessari per realitzar les activitats fundacionals acordades pel patronat.

IV – MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que s’estableix en l’article 26.4 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts si convé a l’interès de la Fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Extinció

En cas d’acordar-se l’extinció de la Fundació es procedirà a la liquidació pel patronat i que podrà ser:

Per cessió a una altra entitat del mateix caràcter no lucratiu de tots els actius i passius de la Fundació. Aquesta cessió haurà de ser acordada pel patronat i obtenir l’autorització corresponent del protectorat.

Mitjançant liquidació de tots els actius que es destinaran, abans de res, a la cancel·lació de tots els passius. En aquests cas, el romanent es destinarà a obres benefico socials a la comarca a l’Alt Penedès compreses en les finalitats de la Fundació que fixen aquests estatuts. La impossibilitat d’aquest destí donarà lloc a l’aplicació que al respecte pugui preveure la llei.

En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació vigent.

V – DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única

La referència en els estatuts a qualsevol càrrec o funció s’ha fet, per a més simplicitat, només en sentit genèric i, per tant, comprèn tant la forma femenina com la masculina, sense perjudici que cada càrrec o funció pugui expressar-se particularment en femení o en masculí, segons correspongui.

pdf_icon Descarregui els estatuts en pdf
PINNAE