Missió, Visió i Valors

missiovisio

Missió

La Fundació té per missió atendre les necessitats de la nostra societat: generant oportunitats per a la inserció laboral, afavorint la cohesió social i promovent la dinamització econòmica i cultural.

Visió

Pinnae aspira a ser, dins del seu àmbit d’actuació territorial, un referent en l’impuls de la vida social i cultural i en el desenvolupament econòmic a través de la inserció laboral. La Fundació vol actuar com un agent de transformació a favor dels col•lectius que més suport requereixen, donant un estímul clar a la millora social.

Valors

La forma d’actuar de Pinnae es sustenta i articula al voltant d’uns valors irrenunciables: la solidaritat, l’ètica, el compromís territorial, la responsabilitat, el factor humà i la independència.

La solidaritat. La més alta sensibilitat envers els col·lectius més vulnerables ens mou a promoure accions de cohesió social i a generar oportunitats per afavorir la inserció social i laboral de totes les persones.

L’ètica. El treball diari es desenvoluparà per a generar confiança en totes les nostres relacions, basant l’activitat en la transparència, el rigor, la honestedat i el comportament ètic.

El compromís territorial. L’àmbit en el que la Fundació concentrarà la seva actuació és Catalunya, tot i que, atenent al seu origen, s’accentua un compromís territorial amb les comarques penedesenques i la Vegueria Penedès.

La responsabilitat. La gestió de la Fundació haurà d’ajustar-se a criteris de sostenibilitat, prudència i proporcionalitat. La gestió dels recursos, amb perspectiva socialment responsable, haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment socioeconòmic i la viabilitat a mig i llarg termini.

El factor humà. El respecte per la dignitat de les persones i la contribució al seu benestar, són factors essencials. En l’actuació de la Fundació es garanteix la no discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social.

La independència. En el marc competencial que en cada moment correspongui, els processos de valoració i decisió han d’ésser íntegres i objectius, allunyats de tota influència que pugui malmetre la imatge de la Fundació.

PINNAE