Valors i Principis

Valors

La nostra forma d’actuar es sustenta i articula al voltant d’uns valors irrenunciables: la solidaritat, l’ètica, el compromís territorial, la responsabilitat, el factor humà i la independència.

La solidaritat. La més alta sensibilitat envers els col·lectius més vulnerables ens mou a promoure accions de cohesió social i a generar oportunitats per afavorir la inserció social i laboral de totes les persones.

L’ètica. El treball diari es desenvoluparà per a generar confiança en totes les nostres relacions, basant l’activitat en la transparència, el rigor, la honestedat i el comportament ètic.

El compromís territorial. L’àmbit en el que la Fundació concentrarà la seva actuació és Catalunya, tot i que, atenent al seu origen comarcal, s’accentua un compromís territorial amb les comarques penedesenques i veïnes.

La responsabilitat. La gestió de la Fundació haurà d’ajustar-se a criteris de sostenibilitat, prudència i proporcionalitat. La gestió dels recursos, amb perspectiva socialment responsable, haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment socioeconòmic i la viabilitat a mig i llarg termini.

El factor humà. El respecte per la dignitat de les persones i la contribució al seu benestar, són factors essencials. En l’actuació de la Fundació es garanteix la no discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social.

La independència. En el marc competencial que en cada moment correspongui, els processos de valoració i decisió han d’ésser íntegres i objectius, allunyats de tota influència que pugui malmetre la imatge de la Fundació o beneficiar opcions socials o polítiques, ni qüestionar la seva credibilitat o autonomia.

Principis

La Fundació vol ser un actor principal en el territori potenciant les relacions amb les entitats socials i donant suport a les seves activitats sota els següents principis:

  1. un lideratge compartit que permeti aportar perspectives complementaries per impulsar les relacions i les activitats
  2. l’ avaluació de les relacions que permeti un creixement positiu
  3. la generació de valor en l’ actuació conjunta
  4. potenciar la confiança social que legitima la nostra acció vers la societat
PINNAE