FAQs Convocatòria de Projectes d’Impuls pel Territori – Fundació Pinnae

Aquí us presentem una sèrie respostes a les preguntes freqüents que ens fan arribar les entitats en el moment de preparar la Convocatòria de projectes d’Impuls pel territori de la Fundació Pinnae, així com algunes qüestions amb relació a les novetats de la Convocatòria d’enguany:

 • Si soc una entitat esportiva, em puc presentar a la convocatòria? Sí, ja que la convocatòria està centrada en donar impuls a projectes que tinguin impacte en el territori, sigui quina sigui la seva adscripció.
 • Quines diferències hi ha entre la modalitat A, B i C? Les diferents modalitats estan pensades per impulsar projectes de diferents temàtiques i compten amb formularis específics per cada modalitat. Així, la modalitat A inclou projectes socials; la modalitat B inclou propostes culturals, artístiques, d’esport inclusiu i d’hàbits saludables; i la modalitat C projectes mediambientals. Cadascuna de les modalitats es diferencia en l’import que es pot sol·licitar a la Fundació Pinnae i en el tant per cent del pressupost del projecte que ha d’aportar l’entitat sol·licitant.
 • Si el projecte pertany a diferents àmbits i/o es dirigeix a diverses persones destinatàries, Com sé a quina modalitat m’he de presentar? Cada entitat és lliure de presentar-se a la modalitat que desitgi. El que hem de tenir en compte, en el moment de triar una modalitat, és l’objectiu prioritari del projecte i els objectius complementaris. Així, per exemple, en projectes que impliquin activitats esportives i d’inclusió social, ens hem de plantejar d’entrada quina de les dos vessants té més pes en el nostre projecte: “Vull fer activitats esportives i, a més a més, vull incloure diferents col·lectius vulnerables” (Modalitat B) o “Vull fomentar una societat inclusiva a través d’activitats esportives” (Modalitat A). Si tot i així veieu que existeix més d’un element prioritari, podeu seleccionar la modalitat que considereu més pertinent.   
 • En quines dates podem desenvolupar el projecte? El projecte presentat s’ha de desenvolupar durant la vigència del conveni. Els convenis es signaran des del setembre de 2024, per un període màxim de 12 mesos d’execució. En cap cas es podran signar convenis amb data posterior al 31/12/2024.
 • Si ja hem estat entitat seleccionada en edicions anteriors ens podem tornar a presentar? Sí, es pot tornar a presentar però amb un projecte diferent. En cas que sigui una nova edició del projecte s’han d’introduir novetats demostrables respecte algun punt de l’organització dels projectes anteriors (pla de treball, col·laboració, persones destinatàries, etc.), a partir dels aprenentatges assolits.
 • Si el projecte presentat és en col·laboració amb una altra entitat com ho reflectim al qüestionari? Es pot deixar constància de la col·laboració especialment a l’apartat “Treball en xarxa i coordinació”, apuntar la seva participació en el resum del projecte i detallar la seva implicació en el pla de treball.
 • Ens podem presentar a la mateixa convocatòria amb dos projectes diferents? No, en aquesta convocatòria només s’accepta un sol projecte per entitat.
 • Què vol dir que l’entitat ha d’aportat un tant per cent del cost del projecte? Com puc justificar-ho? Tot i que la Fundació Pinnae proporciona finançament per gairebé la totalitat del cost que implica implementar el projecte, les entitats que accedeixen a la convocatòria s’han de comprometre a complementar els recursos necessaris per dur a terme el projecte. Aquest tant per cent varia en funció de la modalitat. Aquesta contribució no ha de ser necessàriament en forma de recursos econòmics. Algunes formes possibles per cobrir aquesta quota poden ser: justificant que les persones que ja treballen a l’entitat realitzaran tasques administratives i de gestió relacionades amb el projecte, justificant que altres professionals de l’entitat cobriran, amb recursos propis, algunes de les tasques executades al llarg del projecte, justificant que s’utilitzarà alguns dels recursos dels que ja compta l’entitat per promocionar el projecte o que es duran a terme les activitats del projecte en un espai llogat per l’entitat.
 • Puc presentar-me si la meva entitat és un Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social, una Empresa d’Inserció o una cooperativa? Sí, es poden presentar a la convocatòria qualsevol entitat i organització de l’Economia Social.
 • Quina relació s’espera que les entitats mantinguem amb la Fundació Pinnae durant l’execució del projecte? La pretensió de la Fundació Pinnae no es limita a finançar els projectes d’impuls del territori sinó que obre la possibilitat a dur a terme un acompanyament a les entitats al llarg de tota la implementació. És per això que ja ens els formularis es contempla la possibilitat de proposar col·laboracions entre les entitats i la Fundació Pinnae en el moment de dur a terme la difusió de les activitats i resultats del projecte, però també en d’altres accions on les entitats consideren que seria beneficiosa la col·laboració.
 • El meu projecte ha d’incloure necessàriament accions innovadores i d’impacte social? Si bé és cert que en la convocatòria d’enguany es fa un èmfasis en la inclusió d’aquests aspectes a l’hora de plantejar propostes de projectes, aquest no és un requisit indispensable. Tot i això, s’anima a les entitats a fer una petita reflexió amb relació a aquests eixos. A la “Guia de sol·licituds” es pot ampliar la informació sobre com fer-ho.
 • Em puc presentar a la Convocatòria si la meva entitat té la seu social fora del Penedès? Sí, es pot presentar qualsevol organització de l’Economia Social, sempre i quan les activitats es duguin a terme a la vegueria del Penedès i es tingui experiència en la intervenció directa en almenys un projecte amb els col·lectius o temàtiques del projecte que presenten en aquesta convocatòria.
PINNAE