Codi Ètic i de Bon Govern

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. DEFINICIÓ

2. FINALITAT

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

4. MISSIÓ

5. VISIÓ

6. VALORS

7. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

8. NORMES DE CONDUCTA

9. GOVERN

10. MECANISMES DE CONTROL

11. VIGÈNCIA

12. COMPLIMENT I INTERPRETACIÓ

1. DEFINICIÓ

El Codi Ètic i de Bon Govern és un compromís que assumeix la Fundació PINNAE com institució de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de la Institució, que complementen les disposicions estatutàries vigents en cada moment.

2. FINALITAT

Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Institució, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat.

La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant de bona fe i no solament des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional de PINNAE.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Els continguts d’aquest Codi son d’aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part directa de l’entitat, tant arran d’un vincle laboral o formant part dels seus òrgans de govern i executius, i hauran d’exigir-s’hi també en les relacions externes amb proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris de les activitats de la Fundació.

4. MISSIÓ

La Fundació té per missió atendre les necessitats de la nostra societat: generant oportunitats per a la inserció laboral, afavorint la cohesió social i promovent la dinamització econòmica i cultural.

5. VISIÓ

PINNAE aspira a ser, dins del seu àmbit d’actuació territorial, un referent en l’impuls de la vida social i cultural i en el desenvolupament econòmic a través de la inserció laboral i l’emprenedoria. La Fundació vol actuar com un agent de transformació a favor dels col·lectius que més suport requereixen, donant un estímul clar a la millora social.

6. VALORS

La nostra forma d’actuar es sustenta i articula al voltant d’uns valors irrenunciables: la solidaritat, la ètica, el compromís territorial, la responsabilitat, el factor humà i la independència.

 • La solidaritat. La més alta sensibilització envers els col·lectius més vulnerables ens mou a promoure accions de cohesió social i a generar oportunitats per afavorir la inclusió social i laboral de totes les persones.
 • La ètica. El treball diari es desenvoluparà per a generar confiança en totes les nostres relacions, basant l’activitat en la transparència, el rigor, la honestedat i el comportament ètic.
 • El compromís territorial. L’àmbit en el que la Fundació concentrarà la seva actuació es Catalunya, tot i que, atenent al seu origen, s’accentua un compromís territorial amb les comarques penedesenques.
 • La responsabilitat. La gestió de la Fundació haurà d’ajustar-se a criteris de sostenibilitat, prudència i proporcionalitat. La gestió dels recursos, amb perspectiva socialment responsable, haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment socioeconòmic i la viabilitat a mig i llarg termini.
 • El factor humà. El respecte per la dignitat de les persones i la contribució al seu benestar, son factors essencials. En l’actuació de la Fundació es garanteix la no discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social.
 • La independència. En el marc competencial que en cada moment correspongui, els processos de valoració i decisió han d’ésser íntegres i objectius, allunyats de tota influència que pugui malmetre la imatge de la Fundació o beneficiar opcions socials o polítiques, ni qüestionar la seva credibilitat o autonomia.

7. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

 • Respecte a les persones. La Fundació vetllarà de forma activa pel respecte dels drets fonamentals de tota la plantilla, garantint la no discriminació o l’assetjament per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, orientació sexual, estat civil, opinions polítiques o qualsevol condició personal, física o social de les persones. No seran tolerades conductes violentes, ofensives, abusives o irrespectuoses ni qualsevol actitud que atempti contra la dignitat de les persones. Amb aplicació tant al personal propi, com a la seva relació amb qualsevol grup d’interès.Les relacions jeràrquiques han de ser respectuoses i es vetllarà perquè no es produeixi abús de poder o d’autoritat en el seu àmbit, procurant en tot moment un clima de treball positiu. També es promouran mecanismes per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com els que afavoreixin la igualtat d’oportunitats a l’accés al treball i a la promoció professional.Es potenciarà la capacitat de l’equip humà a través de la motivació, la participació, la formació i la comunicació. S’actuarà amb criteris pertinents en ordre a obtenir l’equilibri entre la eficiència i la humanitat, i la avaluació personal de la plantilla es realitzarà amb criteris de imparcialitat, objectivitat i justícia.
 • La integritat. PINNAE mostrarà amb honestedat i claredat la seva identitat i forma de procedir, sota el principi rector de la transparència que ha de guiar les seves relacions amb les autoritats supervisores i amb els seus òrgans de govern en l’entorn en que desenvolupi la seva acció social. Les seves actuacions hauran de basar-se en un coneixement i procediment que evidenciïn els seus propòsits, mantenint el més alt nivell d’integritat, aplicant criteris objectius en la presa de decisions, i sense vinculacions que puguin interferir en la gestió dels interessos objecte de l’activitat social o institucional de la Fundació.La contractació de proveïdors s’ha de realitzar en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de la Institució. Sense perjudici de les condicions econòmiques i tècniques, les relacions de col·laboració amb els proveïdors hauran de generar valor per ambdues parts.
 • El retorn social. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per alienacions dels béns o dels drets respecte als quals els Estatuts Socials estableixen el deure de reinversió no entren en el càlcul del percentatge que estableix en el paràgraf anterior.Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si s’han d’integrar a la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.PINNAE elaborarà anualment un balanç social de les activitats dutes a terme durant l’exercici, elaborat de tal forma que permeti conèixer i avaluar l’adequació dels resultats assolits a les finalitats fundacionals.
 • La confidencialitat. Amb caràcter general, les persones subjectes a aquest Codi han de guardar secret respecte les dades i informació no públiques que coneguin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat professional tant si procedeixen o es refereixen a PINNAE, al seu personal, a membres dels seus òrgans de govern o a tercers. Aquesta obligació de secret persisteix inclús una vegada acabada la relació amb la Institució.Transparència i confidencialitat son valors complementaris, de manera que les persones que treballen a PINNAE han de ser transparentes en la gestió i alhora guardar confidencialitat de tot el que es relacioni amb els usuaris i els beneficiaris de l’activitat social o de la dinamització econòmica i laboral. Aquesta informació es objecte de la més absoluta reserva i només podrà ser facilitada en els casos en que sigui requerida en virtut de manament legal o judicial. L’accés a aquestes dades només es justifica per motius professionals o per acords contractuals i la seva custòdia i utilització ha de realitzar-se garantint el seu dret a la intimitat i amb estricta observança del que estableixi la normativa vigent, en cada moment, sobre protecció de dades de caràcter personal.Sense perjudici de la publicitat que sigui legalment exigible, relativa a remuneracions, avaluacions professionals i dades de caràcter mèdic d’empleats, patrons i directius, aquesta mena d’informació serà tractada amb especial cura, aplicant-t’hi totes les mesures de seguretat necessàries.
 • La responsabilitat. Les persones subjectes al Codi han d’orientar la seva capacitat tècnica i professional en dur a terme la seva activitat a la Fundació. Es responsabilitzaran d’assolir la capacitació necessària per a obtenir el millor rendiment en l’exercici de les seves funcions, les quals prioritzaran, tret d’autorització expressa.Una actuació professional responsable es concreta en el compromís amb la Fundació, les seves finalitats i els seus valors, en el desenvolupament personal i professional, en la protecció i bon ús dels recursos de que disposa, en el tractament adequat i restrictiu de les dades de caràcter personal i en la col·laboració activa en la implantació i observança de les mesures preventives de seguretat i salut laboral.
 • La legalitat. S’han de complir tant les disposicions generals com la normativa interna. Es obligació de tota persona directament vinculada amb la Fundació posar en coneixement del corresponent òrgan competent –el Comitè de control intern- qualsevol irregularitat o il·legalitat de les que en tingui constància.El respecte a les exigències legals s’estén també al seguiment de les recomanacions i procediments establerts o que puguin establir-se per a conservar el medi ambient, reduir tot impacte que li sigui nociu, i contribuint a un progrés sostenible garantint a les futures generacions un entorn pròsper i saludable.

8. NORMES DE CONDUCTA

Les persones i/o col·lectius usuaris i beneficiaris són els destinataris de l’actuació de PINNAE. En clau externa, la relació amb aquests i els serveis prestats i, en clau interna, les persones subjectes al Codi, propiciaran conductes i actuacions que enforteixin els valors i principis de la Institució.

 • Conflicte d’interessos. Existeix conflicte d’interessos quan la imparcialitat de l’actuació de les persones subjectes pot esdevenir compromesa i pugui derivar-se’n un menyscabament dels interessos d’un usuari o de la Fundació. Per tant, les persones subjectes al Codi han d’informar al Comitè de Control Intern de les vinculacions, econòmiques o no, que puguin implicar conflicte d’interès i defensaran sempre el interès general de la Institució, avantposant-lo a qualsevol interès personal, sectorial o d’altres entitats, quedant subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d’aplicació quant al conflicte d’interessos i, en particular, a la regulació prevista als articles 312-9.3, 332-9 i 332-13 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. En qualsevol cas, els membres del patronat i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya:1) Han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.2) No participaran en la presa de decisions respecte les quals pugin resultar beneficiaris, directament o indirecta.3) Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13.2. La declaració responsable ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.4) Durant l’any següent al cessament com a patró no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

  5) Anualment, el patronat realitzarà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

 • Dedicació i incompatibilitats. La plantilla de la Fundació dedicarà la capacitat professional i l’esforç necessaris per l’exercici de les seves funcions.Es prohibeix l’acceptació de qualsevol tipus d’ingrés o comissió de tercers aliens a la Fundació i entitats participades, així com l’aprofitament de la posició que en cada cas s’ostenti en el sí de la Institució.No s’admetran obsequis ni atencions que pel seu import o valor puguin interpretar-se, segons criteris de normalitat i sentit comú, com a condicionants de la decisió o pèrdua de la independència. Aquesta pauta haurà de ser difosa entre usuaris, beneficiaris, col·laboradors i proveïdors a l’objecte d’evitar situacions que erròniament puguin ser interpretades com a descortesia.
 • Gestió patrimonial. La gestió patrimonial, econòmica i financera de PINNAE haurà d’ajustar-se a criteris de transparència, ús responsable, sostenibilitat i proporcionalitat.Es exigible un acurat control de les despeses amb l’austeritat i la justa dimensió pressupostària de les activitats que realitzi o promogui.La gestió dels recursos haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment, la prudència i la viabilitat a mig i llarg termini. Quant a la política d’inversions financeres, els excedents de tresoreria s’invertiran atenent a principis de seguretat, rendibilitat i liquiditat.El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat supervisora.Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa, que haurà de ser duta a terme en tot cas per un auditor o firma auditora independent de la Fundació.
 • Disposició patrimonial. La totalitat dels béns que integren el patrimoni fundacional només podran ser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants.En tot cas, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a quinze mil euros, s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els cent mil euros i no és superior a dos-cents mil euros el patronat, abans de la perfecció del contracte ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la Fundació. Si el valor de mercat supera els dos-cents mil euros, l’operació exigirà autorització prèvia del protectorat. En ambdós supòsits, s’ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris econòmic-financers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització.Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari de la Fundació. La realització d’aquests actes també s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.
 • Relació amb tercers. La Fundació procurarà, en la mesura del possible, establir relacions amb tercers -proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris- que treballin amb valors propers als que regeixen la seva activitat, sota criteris de qualitat i d’objectivitat. Qualsevol aliança operativa o estratègica amb entitats o empreses s’ha de regir, a més, pel seu valor social afegit, la cooperació eficient i l’aportació de coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la Fundació.Per la selecció de proveïdors es valorarà principalment: qualitat, preu, serveis addicionals i valor social que aporten. En tot cas, en el procés de selecció s’ha de garantir la transparència, la igualtat de tracte i la ponderació objectiva, així com defugir de relacions d’exclusivitat que puguin donar lloc a una vinculació personal desproporcionada.S’evitarà tota relació econòmica o contractual en activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o als valors propis de la Institució i, de manera explícita, els programes de dinamització econòmica i laboral que contemplin eines com les microfinances establiran criteris d’exclusió per aquelles activitats que atemptin contra els principis de dignitat personal, sostenibilitat i cura del medi ambient.Els programes d’assistència social de la Institució es gestionaran conforme a criteris de racionalitat econòmica i de màxim servei als interessos generals dins de l’àmbit territorial d’actuació que li siguin propis.Les relacions amb usuaris i beneficiaris que s’estableixin en aquest sentit, hauran de basar-se en un coneixement i procediment transparent, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades. En cap cas el desenvolupament de projectes o l’atorgament d’ajuts podrà hipotecar la independència de PINNAE.
 • Tractament de béns, dades i documents. Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment restrictiva, de manera que únicament s’obtindran aquelles que siguin necessàries.La captació, el tractament i la utilització de dades ha de realitzar-se de forma que es garanteixi la seva seguretat, autenticitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.Els recursos, mitjans i instal·lacions de la Fundació han de ser utilitzats per atendre i assolir l’objecte al que es destinen i no per a satisfer necessitats particulars. Els documents, material de suport i d’altres recopilats durant l’exercici de les funcions que en són pròpies, han de ser conservats de manera diligent o, convenientment destruïts si ja no han de tenir cap utilitat per a la Fundació i en evitació d’us indegut per part de tercers.
 • Política retributiva. La política retributiva estarà regida pel principi d’equilibri entre moderació i estímul, de manera que no pugui quedar compromesa la seva independència.La retribució del personal en nòmina resta subjecte a la màxima transparència, amb el seu desglossament per conceptes, el seu caràcter fix o variable, inclosos incentius, dietes, contraprestacions en espècie, pensions, assegurances o qualsevol altra condició de naturalesa retributiva, sempre sota el respecte als drets adquirits dels treballadors, i l’estricte compliment de la normativa laboral vigent i, especialment, pel que recull el Conveni d’oficines i despatxos, aplicable.La seva publicitat, quant a extensió, detall i individualització, s’ajustarà als requisits que la normativa aplicable en cada moment estableixi.

9. GOVERN

El Patronat és l’òrgan corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de la Fundació i actua amb caràcter col·legiat.

Els seus membres exerceixen el càrrec gratuïtament i desenvolupen les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la Fundació, amb independència de qualsevol altre interès o finalitat que els pugui afectar, restant subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions, acords i informació reservada a què tinguin accés per raó del seu càrrec i resta d’obligacions establertes a la llei.

S’ha de procurar que els patrons siguin entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques o professionals en els àmbits en què es desenvolupi l’activitat de la Institució, així seran persones jurídiques, públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de l’antiga Caixa d’Estalvis del Penedès, o entitats públiques de base territorial amb presència en aquesta; persones jurídiques privades que acompleixin activitats de mecenatge i aportin recursos a la Fundació; persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars a les recollides a l’article 5 dels Estatuts Socials o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la Fundació, pel desenvolupament de les seves activitats o dels programes que requereixin; i persones físiques de reconegut prestigi proposades pels altres grups del patronat.

10. MECANISMES DE CONTROL

Atès el seu caràcter de fundació especial i de conformitat amb la legalitat vigent, el control de PINNAE el porta a terme la Generalitat de Catalunya, mitjançant: a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes de la legislació civil de Catalunya; b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d’estalvis respecte a l’objecte, activitat, continuïtat i pressupost.

La Fundació disposa d’un Comitè de Control Intern amb la funció de controlar la gestió i la regularitat dels processos i els procediments d’actuació, d’acord amb les lleis, els estatuts, i els reglaments i codis interns. S’observaran les disposicions estatutàries pel que fa al seu funcionament intern i farà, com a mínim, dues sessions ordinàries en el decurs de l’any.

En tot cas, ha de vetllar per tal que l’actuació, l’activitat de la Fundació i els processos i procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia i eficiència. També son funcions del Comitè les de orientar les actuacions en cas de discrepància envers l’aplicabilitat del Codi, resoldre conflictes que es puguin plantejar en relació al mateix tot preservant la confidencialitat deguda, vetllar per l’actualització dels seus continguts, promoure el desenvolupament d’un comportament ètic entre les persones subjectes i realitzar anualment un informe de les actuacions dutes a terme i de les mesures adoptades que s’elevarà a l’aprovació del patronat. Aquest informe, junt amb l’acord del patronat, es comunicaran al protectorat de la Generalitat de Catalunya. Tota referència feta a situacions de conflicte d’interessos s’haurà de incorporar a l’informe anual del Patronat que s’annexarà als comptes anuals de PINNAE.

Pel desenvolupament de les seves funcions, el Comitè podrà requerir amb total autonomia, de l’assessorament i la informació tan interna com externa, que estimi oportunes.

11. VIGÈNCIA

El Codi Ètic i de Bon Govern, de la mateixa manera que les modificacions que pugui tenir en el futur a proposta del Comitè de Control Intern, entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat pel Patronat de PINNAE.

Es difondrà a través de la pàgina web de la Fundació, i de la seva aprovació i contingut se’n donarà compte al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

12. COMPLIMENT I INTERPRETACIÓ

El personal i membres dels òrgans de govern de PINNAE venen obligats a conèixer aquest Codi, a regir-se conforme a les seves pautes, a facilitar la seva difusió i implantació, a comunicar qualsevol possible infracció del mateix de la que en tinguin noticia i a cooperar amb qualsevol investigació, auditoria interna o externa, que es realitzi.

Les comunicacions sobre possibles infraccions, recomanacions o els dubtes que puguin sorgir de la seva aplicació seran trameses al Comitè de Control Intern, a qui també li correspon la interpretació del Codi.

Amb caràcter supletori, i en les matèries relacionades amb les eines de suport dels programes de inserció sociolaboral, s’estarà al que estableix el “Codi de conducta per a la provisió de microcrèdits a la UE”, de la Comissió Europea.

PINNAE